Sidhuvudbild

Förskolekö-anmälan

Information gällande intresseanmälan

Köregler gällande Montessoriförskolan Liten och Stor

Anmälan görs genom att gå in på stockholmsstads hemsida och lämna uppgifter där. Vanligtvis har vi öppet hus på vårterminen och bjuder in de som har anmält intresse för barnomsorgsplats för kommande höst. Vi tar också emot besök under terminens gång om det passar.
Köhanteringen hos oss:
1. Barn med syskon som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering.

§9 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.
Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för att barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.
Om ett barn efter beslut av en kommun vistas i familjehem eller i hem för vård eller boende i en annan kommun, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det individuellt behovsprövade stöd enligt första stycket som barnet kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2001:462).

Gemensamt ansökningssystem i Stockholms stad

Du som ansökt om plats för ditt barn i någon av våra verksamheter behöver prioritera max fem verksamheter bland dem du har valt. Logga in i Min barnomsorg (Länk till annan webbplats, https://barnomsorg.stockholm.se/ ) (du behöver e-legitimation) och följ instruktionerna.

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se.

Länk
Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här:
http://www.stockholm.se/forskola (länk)