Sidhuvudbild

Diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Liten och Stors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Ansvariga för planen Carina Fernström Rektor

Vår vision Vår vision på förskolan Liten och STOR är att alla barn ska känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi belyser detta genom att arbeta med materialet kompissolen, Tio små kompisböcker av Palm och Sandberg samt ”Vilda säger nej” av Bossom Rydell och Wadman.

Planen gäller från 2022-08-08
Planen gäller till 2022-12-31

Barnens delaktighet Tillsammans med de äldre barnen på förskolan (3-6års gruppen) arbetar pedagogerna med verktyget kompissolen, där barnen själva har fått vara med och utvecklat kompissolens strålar. De olika strålarna symboliserar hur man skall vara för att vara en bra vän. Varje eftermiddag, när barnen leker utomhus, är det två barn som är hjälpkompisar, dessa barn har gula västar på sig och skall se vara extra uppmärksamma på om det är något barn som är ledset och försöka trösta det barnet.
Pedagogerna läser även med jämna mellanrum boken ”Vilda säger nej” av Bossom Rydell och Wadman.

Tillsammans med de yngre barnen (1-3 år) pratar vi om hur man är en bra vän genom att använda materialet "Tio små kompisböcker"

Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare är väl medvetna om kompissolen och arbetet med "Tio små kompisböcker". De informeras om det pågående arbetet mot trakasserier på föräldramöten, samt i veckobrev.

Personalens delaktighet Personalen relaterar till begreppen(kompissolen och kaninen och igelkotten) huvudrollsinnehavarna i "Tio små kompisböcker" då konflikter uppstår på förskolan för barnen på ett konkret sätt skall kunna lösa konflikten.

Förankring av planen På avdelningen för de äldre barnen (3-6 år) finns en kompis-sol uppsatt i det rum där samlingen sker, pedagoger och barn pratar ofta om kompissolen och lägger till strålar om barnen tycker att någon solstråle/egenskap hos en bra kompis fattas.

På avdelningen för de yngre barnen (1-3) sitter alltid huvudrollsinnehavarna i böckerna "Tio små kompisböcker" framme i verksamheten. Dessa är två mjukisdjur en kanin och en igelkott. Om det uppstår en konflikt i gruppen tar pedagogerna fram böckerna läser en saga som berör den aktuella konflikten. Barnen pratar sedan om vad det var som blev fel och hur kaninen och igelkotten skall göra för att bli sams igen.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Resultat och effekter av genomförda insatser/åtgärder diskuterades på planeringsdagen. Föräldrarnas och de anställdas synpunkter på förskolans likabehandlingsarbete fångades även upp i den årliga trivsel- och kvalitetsenkäten

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor Carina Fernström har genomfört medarbetarsamtal med samtliga anställda på förskolan under året.
Vårdnadshavarna har fått fylla i en enkät.
De äldre barnen (3-6 år) har samtalat om kompissolen och diskuterat om det behöver tillkomma nya solstrålar till kompissolen. De yngre barnen (1-3 år) har läst "Tio små kompisböcker" samt arbetat med det tillhörande materialet med kaninen och igelkotten.

Observera att Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling kräver att planen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen.

1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Förordning (2011:681).
2 § En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011). ( Sveriges Riksdag)Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Med utgångspunkt i medarbetarsamtalen, föräldraenkäterna samt genom samtal med barnen har vi kommit fram till att kompissolen och kaninen och igelkotten har varit ett uppskattat material som gjort arbetet konkret för barnen.

Vi kommer under 2022 att samtala mer om olika religioner och kulturer.

Årets plan ska utvärderas senast 2023-01-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas Vi kommer kontinuerligt på personalmöten och under planeringsdagar att samtala om vår likabehandlingsplan. Vi kommer att samla in enkäter från föräldrar, genomföra medarbetarsamtal samt diskutera vårt likabehandlingsarbete tillsammans med barnen för att på så sätt utvärdera likabehandlingsplanen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas Carina Fernström

Främjande insatser

Namn Arbetet mot kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning Vårt mål på förskolan liten och stor är att inget barn eller pedagog skall känna sig kränkt. Vi kommer att följa upp hur arbetet har gått i slutet av höstterminen 2022

Insats Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en förskolemiljö där alla barn känner sig trygga. Med detta i åtanke arbetar vi på förskolan liten och stor med kompissolen samt materialet "Tio små kompisböcker". De äldre barnen samtalar kontinuerligt om hur man skall handla för att vara en bra kompis. De äldre barnen (3-6 år) har tillsammans med pedagogerna bestämt vad solens strålar skall representera, varje stråle representerar egenskaper som gör att man är en bra vän. I den yngre barngruppen (1-3 år) arbetar pedagogerna med materialet till " Tio små kompisböcker". Böckerna belyser olika problem som kan uppstå på förskolan. T.ex. att någon puttas, är utanför eller ledsen. Pedagogerna läser sagan för baren som sedan tillsammans med pedagogen diskuterar vad boken handlade om och hur situationen kan lösas.
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns i er verksamhet. Riskerna kan kartläggas på olika sätt. Förebyggande mål och åtgärder måste motiveras av vad som kommer fram i en kartläggning.
Personalen på förskolan Liten och stor har tillsamman arbetat med husmodellen för att bli mer uppmärksamma på vart och hur eventuella trakasserier kan uppstå i barngruppen.
Vi har lagt extra fokus på hur vi som pedagoger uppträder mot barnen för att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Ett led i detta är att vi har beslutat att ta in fler normkritiska böcker som belyser olika typer av familjebildningar.

Ansvarig Pedagogerna på förskolan

Kartläggning

Kartläggningsmetoder Personalen på förskolan Liten och STOR har tillsammans arbetat med husmodellen för att bli mer uppmärksamma på vart och hur eventuella trakasserier på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå kan uppstå i verksamheten.

Rutiner och regler har därför setts över för att minimera risken för att det uppstår strukturer kring kön- könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning som bidrar till diskriminering.

Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Sexuell läggning

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Genom att samtala om kompissolen, och "Tio små kompisböcker" tillsammans med barnen uppmärksammar vi dem, på alla människors lika värde. Vi har även beslutat att beställa in litteratur som är könsneutral.

Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har arbetet med husmodellen för att blir mer uppmärksamma på vart eventuella diskriminering kan inträffa.

Resultat och analys Vi kommer att utvärdera arbetet under slutet av höstterminen 2022

Förebyggande åtgärder

Namn Förebyggande arbete

Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning

Mål och uppföljning Vårt mål är att inget barn eller någon anställd på Liten och STOR skall känna sig diskriminerad.

Åtgärd Vi upplever att barnen oavsett kön rör sig fritt mellan de olika lekarna/rummen och materialen som finns på förskolan. Vi anser att det finns ett öppet klimat både i barn och personalgruppen gällande könstillhörighet.

Något vi anser att vi kan förbättra är att utöka litteraturen på förskolan så att den belyser andra kulturer och norm överskridande familjekonstellationer.

Motivera åtgärd Vi anser att det finns en brist på denna litteratur.

Ansvarig Personalen på förskolanRutiner för akuta situationer

Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Liten och Stor.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus och är redo att ge barnen stöd i situationer där det uppstår bråk och konflikter.
Det finns alltid minst en anställd i närhet av barnen.

Ett barn som långvarigt blir utsatt för kränkningar kan:

verka ledsen och olycklig, håglös och passiv
ha svårigheter att koncentrera sig
underprestera
sakna vänner
ha svårigheter att tala i grupp
ha svårigheter att hävda sig i kamratgruppen
sova dåligt, ha mardrömmar.
vara motvillig att gå till förskolan
komma hem med trasiga, förstörda eller ”borttappade” kläder och saker utan förklaringar
komma hem med blåmärken eller sår utan att förklara varför
muta eller köpa kompisar med pengar och saker

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till Alla barn och vårdnadshavare har någon vuxen på förskolan till vilka de med förtroende kan vända sig när de själva eller något annat barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.
Om det finns en misstanke om att ett barn far illa skall detta anmälas till rektor Carina Fernström.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Stöd det utsatta barnet
Se till att barnet har möjlighet till en trygg zon
Ta reda på vad som har hänt
Lyssna aktivt och empatiskt
Undvik motbeskyllningar
Uppmärksamma och prata med barnen om vad som har hänt
Använda sig av HUR frågor.
Visa att beteendet som skadar andra eller som gör andra ledsna är oacceptabelt
Involvera alltid förskolechefen och föräldrar
Dokumentera alla åtgärder som görs

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Var rak genom att reagera och säga till om en vuxen (personal/förälder) beter sig kränkande mot ett eller flera barn.
Se till att samtala med den vuxna i enrum och fråga hur den tänkte.
Lyssna in situationen.
För aldrig känsliga samtal/diskussioner mellan två vuxna då barnen är närvarande.
Informera alltid förskolechefen.
Informera alltid förskolechefen om det finns misstankar om att ett barn far illa i sin familj som behöver anmälas till socialtjänsten.
Dokumentera och följ upp alla åtgärder i samband med diskriminering/kränkningar.

Rutiner för uppföljning Bestäm alltid ett datum för uppföljning i fall av kränkande behandling. Förskolechefen ansvarar för att detta görs.

Rutiner för dokumentation All dokumentation sparas och förvaras inlåst.
Förskolechefen bär det yttersta ansvaret för att en eventuell händelse dokumenteras och att detta förvaras på ett säkert sätt.

Ansvarsförhållande All personal på Liten och Stor är ansvariga för att se till att inget barn kränks eller far illa. Rektorn har det yttersta ansvaret att dokumentera samt följa upp eventuella kränkningar.